POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Firma Handlowo-Usługowa BEZET T.Ziółkowski, S.Landowska, Z.Landowski sp.j.

 

  1. Niniejsza Polityka Prywatności została wprowadzona na skutek wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
  2. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze strony internetowej www.bezet.com.pl. takimi danymi mogą̨ być́ adres e-mail, adres IP oraz informacje pozyskane w ramach Plików Cookies w przypadku organizowanych przez FHU Bezet T.Ziółkowski, S.Landowska, Z.Landowski sp.j. konkursów: imię̨ i nazwisko (lub samo imię̨ w powiązaniu z innymi danymi) oraz dane kontaktowe, w przypadku korzystania ze Strefy Instalatora lub ze Sklepu Internetowego także adres zamieszkania lub korespondencyjny oraz informacje pozyskiwane w ramach Plików Cookies. W przypadku realizowanych szkoleń lub postępowań rekrutacyjnych także dalsze dane osobowe umożliwiające odpowiednio przeprowadzenie szkoleń i nadanie certyfikatów lub też zawarcie i wykonywanie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.
  3. Dane osobowe są przechowywane w każdym przypadku zgodnie z celami przetwarzania na zasadach obowiązujących w FHU Bezet T.Ziółkowski, S.Landowska, Z.Landowski sp.j., w sposób bezpieczny (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązującymi w FHU Bezet T.Ziółkowski, S.Landowska, Z.Landowski sp.j..) i każdorazowo na podstawie prawnej wskazanej wyraźnie w danym przypadku (np. dobrowolna zgoda, akceptacja regulaminu konkursu, zawarta umowa, regulamin sklepu internetowego).
  4. Administratorem Danych Osobowych (dalej jako „Administrator”), który przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu RODO jest:

Firma Handlowo Usługowa Bezet T.Ziółkowski, S.Landowska, Z.Landowski sp.j.

adres: ul. Szosa Gdańska 20,

kod pocztowy 86-031,Osielsko

 NIP5540238191, REGON 090585230.

Sąd Rejonowy wBydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy

 

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:

– pocztę̨ elektroniczną, na adres e-mail: biuro@bezet.com.pl
– nadanie przesyłki pisemnej na adres: adres: ul. Szosa Gdańska 20, kod pocztowy 86-031,Osielsko

– telefonicznie pod numerem: +48 52 345 81 72.

 

 5. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;

 6. Dane osobowe kontrahentów i klientów Spółki są̨ przetwarzane w celu świadczenia usług:

– szkoleniowych,
– drogą elektroniczną, w szczególności przekazywania informacji handlowych (newsletter), utrzymania konta klienta w sklepie, zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym  uiszczania zapłaty, przesyłania powiadomień́ o realizacji zamówień,
– realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta,
– dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń́ i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o  zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym;

 

 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w niniejszej polityce prywatności, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności.

 8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

 10. Dane osobowe Klientów Spółki będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności, jednakże przez okres nie dłuższy niż 3 lata, o ile nie zastrzeżono inaczej w treści umowy, regulaminu lub oświadczenia stanowiącego podstawę przetwarzania danych osobowych.

 11. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, także w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest prawidłowe;